Trường Tiểu học Nguyễn Du
Địa chỉ: Tam Trà - Núi Thành - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 05103.544.806